Over halvparten igjen

OljedirektoratetPublisert

Mer kunnskap og nye løsninger har økt ressursanslaget på sokkelen. Etter nesten 50 år med produksjon gjenstår det fortsatt å produsere over halvparten. Økt kunnskap og ny teknologi kan øke ressursanslaget enda mer. Disse ressursene representerer store verdier. 

  • Økt kunnskap og ny teknologi
    øker ressursanslaget

  • Ressursregnskapet 2016

    52 % IGJEN

Ressursregnskap 2016

Per 31.12.2016 er de totale petroleumsressursene anslått til 14 284 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e). Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap gir en oversikt over de forventede totale utvinnbare petroleumsressursene, inkludert uoppdagede ressurser. Ressursregnskapet bygger på data som rapporteres til OD av operatørene og direktoratets egne data.

graf

Store gjenværende ressurser

Solgt og levert: 6 863 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.)

Reserver: 3 009 millioner Sm3 o.e.
Reserver er olje- og gassressurser det er besluttet å utvinne.

Ressurser i felt og funn: 1 542 millioner Sm3 o.e.
Ressurser er olje- og gassressurser som er påvist og som forventes å bli utvunnet, men en beslutning om gjennomføring er ikke tatt.

Uoppdagede ressurser: 2 870 millioner Sm3 o.e.
Uoppdagede ressurser er ikke påvist og omtales  ikke i denne rapporten. Se Ressursrapport 2016 for omtale av disse ressursene.

De uoppdagede ressursene i Barenthavet er nær doblet etter en ny kartlegging i østlige delen av Barentshavet nord. Resultat av denne kartleggingen ble publisert 25. april 2017 og vil først bli del av ressursregnskapet for 2017, som blir publisert i februar 2018.

LES MER: Fullstendig ressursregnskap for 2016

Mulige tillegg til ressursregnskapet

Det finnes store mengder petroleum som ikke er en del av ressursregnskapet fordi de enten ikke er lønnsomme eller teknisk mulig å utvinne i dag. Ved å modne fram og ta i bruk ny teknologi, kan også deler av disse bli lønnsomme. Dette omtales her som teknisk potensial.

graf40 prosent økning i ressursanslaget siden 1990
Mer kunnskap og nye løsninger har økt ressursanslaget for sokkelen med 40 prosent siden 1990. Flere felt har mer enn doblet ressursene siden de første anslagene for utvinning forelå.

ODs mål for reservetilvekst
For å sikre fokus på reservetilvekst og samtidig kunne følge opp utviklingen på en systematisk måte, har OD etablert en ambisjon for tilveksten av oljereserver i tiårsperioden 2014-2023 på 1 200 millioner Sm³ olje.

Stort utfallsrom

Hvor mye olje og gass som kan bli utvunnet fra norsk kontinentalsokkel avhenger av en rekke forhold. Geologi, reservoarforhold, teknologi- og kunnskapsutvikling, kostnader og råvarepriser er viktige faktorer som påvirker utvinningen. Ressursregnskapet bygger på dagens kunnskap og teknologi.

Utfallsrommet i ressursregnskapet viser at mellom 44 og 60 prosent av ressursene ennå ikke er produsert.

 

Lenker

  • OD oppdaterer ressursregnskapet årlig. Regnskapene som viser tallene for de enkelte felt og funn er tilgjengelige fra 1990.
  • Pressekonferanse: Oljedirektør Bente Nyland presenterer Sokkelåret 2016